as Gaeilge English version
Błogosławiony bądź Panie, który sprawiłeś, że dla naszego pouczenia spisane zostały Święte Pisma. Pomóż nam wsłuchiwać się w nie, czytać, rozważać i w duchu je smakować, tak, abyśmy nimi umocnieni i pocieszeni, mogli wytrać w nadziei życia wiecznego, które dałeś nam przez naszego Zbawiciela - Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieków.

Amen.


Fragmenty Pisma Św. na różne okazje


Najbardziej znane fragmenty z Pisma Św.

Narodzenie Jezusa: Mateusz Rozdział 1-2; Łukasz 1-2
Męka i Zmartwychwstanie Jezusa: Mateusz Roz. 26-28, Marek Roz. 14-16, Łukasz Roz. 22-24, Jan Roz. 18-21
Modlitwa Pańska: Mateusz 6: 9-13, Łukasz 11: 2-4
Magnificat: Łukasz 1: 45-57
Złota zasada: Mateusz 7:10, Łukasz 6:31
Kazanie na górze: Mateusz Roz. 5-7
Błogosławieństwa: Mateusz 5:1-12
Największe Przykazanie: Łukasz 10:27, Mateusz 22:34-40
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzenie jesteście...: Mateusz 11:28-30
Syn marnotrawny: Łukasz 15:11-32
Dobry Samarytanin: Łukasz 10:30-37
Zagubiona owca: Łukasz 15:3-7, Mateusz 18:12-14
Kobieta przy studni: Jan 4:1-42
Ostatnia Wieczerza: Jan Roz. 13-17
Siewca: Mateusz13:1-23, Marek 4:1-20, Łukasz 8:5-15
Kobieta cudzołożna: Jan 8:3-11
Nawrócona grzesznica: Łukasz 7:37-50
Faryzeusze i tłum: Łukasz 18:9-14
Ostatni Rozkaz: Mateusz 28:19-20, Marek 16:15
Przemienienie Pańskie: Mateusz 17:1-8, Marek 9:2-8, Łukasz 9:28-36
Przypowieść o talentach: Mateusz 25:14-30, Łukasz 19:12-27
Bogaty młodzieniec: Mateusz 19:16-22, Marek 10:17-22, Łukasz 18:18-23
Setnik z Kafarnaum: Mateusz 8:5-13
Hymn o miłości: 1 List św. Pawła do Koryntian Roz. 13

Do góry
 

Psalmy pomocne w różnych stanach ducha

Psalm pomocny, gdy:

  Numer Psalmu Pierwszy werset psalmu
Czuję się niekochany22 (23) Pan jest moim Pasterzem, niczego mi nie braknie..
Czuję się nieznany i niedoceniony138 (139) Panie, przenikasz i znasz mnie, Ty wiesz kiedy siedzę i wstaję
Gdy się lękam26 (27) Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać
Po zrobieniu czegoś złego50 (51) Zmiłuj się nade mną Panie, w łaskawości swojej
Płaczę z głębi serca129 (130) Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego
Potrzebuję rady24 (25) Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę, mój Boże, Tobie ufam
Jestem w depresji41 (42) Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże
Doświadczam niepewności45 (46) Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w trudnościach
Potrzebuję opieki61 (62) Dusza moja spoczywa tylko w Bogu, od Niego przychodzi moje zbawienie
Potrzebuję opieki90 (91) Kto się w opiekę odda Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka
Czuję się niespokojny102 (103) Panie wysłuchaj modlitwy mojej, a wołanie moje niech do Ciebie dojdzie
Potrzebuję kogoś bliskiego3 Panie jak wielu jest tych, którzy na mnie trapią
Czuję wdzięczność99 (100) Wykrzykujcie na cześć Pana , wszystkie ziemie, służcie Panu z weselem
Tęsknię za głębszym poznaniem Boga62 (63) Boże , mój Boże, Ciebie szukam, Ciebie pragnie moja dusza
Potrzebuję przebaczenia31 (32) Błogosławiony ten, komu została odpuszczona nieprawość
Staję wobec śmierci87 (88) Panie, mój Boże wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy
Czuję się bezwartościowy8 O Panie, nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje Imię
Doświadczam braku bezpieczeństwa60 (61) Słuchaj, o Boże, mojego wołania, zważ na moją modlitwę
Pragnę modlić się z dziękczynieniem115 (116) Miłuję Pana albowiem usłyszał głos mego błagania
Czuję się jak dziecko130 (131) Panie, moje serce się nie pyszni i nie patrzą wyniośle moje oczy
Potrzebuję oparcia 117 (118) Dziękujcie Panu , bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki
Gdy chcę uciec od wszystkiego54 (55) Boże, nakłoń ucha na moją modlitwę i nie odwracaj się od mojej modlitwy

Do góry


Cytaty z Pisma Świętego o Pełni Życia

 • Nie bój się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu, tyś moim. (Iz 43)

 • Drogi jesteś w moich oczach i Ja cię miłuję. (Iz 43)

 • Wyprowadzę cię na pustynię i będę mówić do twojego serca. (Oz 2:16)

 • Będziecie dla mnie święci, bo Ja Jestem święty, Ja Pan, i oddzieliłem was od innych narodów, abyście byli moimi. (Kpł 20)

 • Temu, który mocą działającą w was może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy, czy rozumiemy - Jemu chwała na wieki wieków. Amen. (Ef 3:20-21)

 • Podobnie jak pasterz pasie swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie (Iz 40:11)

 • Pan, Bóg twój, pójdzie przed tobą. (Pwt 1)

 • Teraz zaś, już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. (Gal 2:20)

 • A Ten, który mnie posłał jest ze mną i nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co Jemu się podoba. (J 8:29)

 • Dołóżmy starań, aby poznać Pana. Jego przyjście jest pewne jak świt poranka, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas. (Oz 6:3)

 • Jeśli to Ty jesteś, Panie, każ mi przyjść do Siebie po wodzie. (Mt 14:22-33)

 • Bądźcie mocni i mężnego serca - wszyscy, którzy ufacie Panu. (Ps 31)

 • Boże skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono! (Ps 17)

 • Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość. (Jr 31:3)

 • Ty kształtujesz go w pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufał. (Is. 26)

 • Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. (Iz 49)

 • Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca. (Jr. 29;13)

 • Bądź dobrej myśli, wstań, Nauczyciel woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. (Mk 10;50)

 • Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. (J 14;27)

 • Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki i zamieszkał na krańcu morza, tam również Twa ręka będzie mnie wiodła. (Ps. 139)

 • Dusza moja spoczywa tylko w Bogu, od Niego przychodzi moje zbawienie. (Ps. 62)

 • Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją. (Ps. 103)

 • Wiemy, że z Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. (Rz 8;28)

 • Duch Święty zstąpił na Jezusa w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. (Łk 3;22)

 • Powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał. (Ps. 36/37)

 • I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. (Ez 36)

 • Pan, twój Bóg niósł cię, jak ojciec swego syna, całą drogę, którą szliście. (Pwt. 1)

 • Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. (2Kor 12;9)

 • Stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył; stworzył mężczyznę i niewiastę. (...) A Bóg widział, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. (Rdz 1;27;31)

 • Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. (Ef 2;10)

 • Przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. (Ps. 139)

 • W Nim dostąpiliśmy udziału również my, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu. (Ef 1;12)

 • Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, żeś mnie tak cudownie stworzył. (Ps 139)

 • Popatrzcie jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. (1J 3;1)

 • Ja bowiem jestem z tobą, by cię wybawić. (Jer 29;11)

 • Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz. (Rdz. 28)

 • Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. (2Kor 5;17)

 • Nie bój się, bo Ja jestem z tobą. (Iz 43)

 • Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. (Ps 8)

 • Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie (1Kor 6;19)

 • I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. (J 17)

 • Bogu ufam, nie będę się lękał. (Ps 55)

 • Oto Bóg jest moim zbawieniem. Będę miał ufność i bać się nie będę. (Iz 12)

 • Czyż nie wiecie, żeście świątynią Ducha Świętego, i że Duch Boży mieszka w was (1Kor 3;16)

 • W Nim i wy także, wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. (Ef 2;22)

 • W swej łaskawości Bóg wychodzi mi naprzeciw. (Ps 58)

 • W Bogu, którego słowo wielbię, w Bogu pokładam nadzieję, nie będę się lękał. (Ps 55 /56)

 • Bo gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. (Mt 6;21)

 • Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.(Mt 16;24)

 • Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na duszy szkodę ponósł. (Mt 16;26)

 • Panie ile razy mam wybaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciw mnie? Czyż aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci , że aż siedem razy, lecz siedemdziesiąt siedem razy. (Mt 18;21-22)

 • Dopuście dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie. (Mt 19;14)

 • Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. (J 7;37)

 • Ja przyszedłem po, aby owce miały życie i miały je w obfitości. (J 10;10)

 • Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają. (J 10;14)

 • Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. (J 12;24)

 • Jeżeli więc ustami swymi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych - osiągniesz zbawienie. (Rz 10;9)

 • Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, aby według bogactwa swe chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. (Ef 3;16)

 • Z Niego bowiem całe Ciało - zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków stosownie do jego miary - przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości. (Ef 4;16)

 • Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. (Ef 5;16)

 • Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa, Pana mojego. (Flp 3;8)

 • Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. (Flp 4;13)

 • Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. (Kol 2;6)


 • © Poor Clares, Galway | Prawa autorskie